Domov pro osoby se zdravotním postižením

Místo poskytování sociální služby:

Zeyerova 832/24, 460 01 Liberec1
Nová Ves 55, 463 31 Chrasrava

Pobytová služba

Služba je poskytována celoročně. 

Cíle, zásady a cílová skupina

Posláním Domova je poskytování takové míry podpory osobám s mentálním postižením a poruchami autistického spektra, aby se jejich život co nejvíce podobal životu běžné populace. Prostřednictvím nabízených činností, aktivit, umožnit uplatňovat získané dovednosti a posilovat jejich seberealizaci a nezávislost.

Pro osoby důchodového věku zajištění důstojného a bezpečného života, poskytování takové podpory a pomoci, která jim vzhledem k jejich zdravotnímu stavu a individuálním potřebám umožní vést plnohodnotný život.

Cílová skupina

Osoby s mentálním postižením a poruchami autistického spektra ve věku od 18 let.

Cíle Domova

 • Vytvoření příjemného domácího prostředí, které uživatelům poskytuje pocit jistoty bezpečí.
 • Poskytnutí individuální a kvalitní služby prostřednictvím odborného a kvalifikovaného personálu na základě osobních přání, cílů uživatelů (maximální podpora soběstačnosti uživatelů v oblasti sebeobsluhy, získávání upevňování pracovních návyků formou drobné pracovní rehabilitace).
 • Vytváření podmínek pro aktivní využívání volného času, zajišťování kulturních zájmových aktivit pro uživatele.
 • Předcházení vzniku sociální izolace uživatelů a zamezení tak jejich sociálního vyloučení, podporování vztahů uživatelů s rodinami, blízkými osobami.
 • Zachování kontaktu uživatelů se společenským prostředím s možností využívání dalších veřejných služeb.

Rozvojové cíle

 • Změna místa a způsobu poskytování sociální služby s ohledem na stávající stav zařízení.
 • Změna místa – plán je opustit stávající objekt, aby uživatelé bydleli tak, jako každý jiný člověk (tzn. objekty v komunitě, v jedné domácnosti max. 6 lidí).
 • Změna způsobu poskytování služby – služba bude poskytována v domácnostech, individuální podpora v předem sjednaných úkonech.
 • Zařazení organizace do projektu „Podpora transformačních procesů v pobytových sociálních službách Libereckého kraje“.
 • Příprava pracovníků na změnu - vzdělávaní pracovníků organizace v procesu transformace.
 • Příprava uživatelů na změnu (změna osobních cílů).

Principy Domova

 • Při poskytování sociální služby je uplatňován individuální přístup s respektem k právům, individuálním potřebám, přáním a představám uživatele.
 • Uživatelům je poskytována taková míra podpory, jakou nezbytně potřebují.
 • Snaha o zachování co největší možné míry samostatnosti uživatele s využíváním běžných služeb veřejné sítě, co největší podpory k nezávislosti a samostatnosti s přijetím odpovědnosti za svá rozhodnutí.
 • Přístup k uživatelům je bez předsudků, negativního hodnocení a diskriminace.
 • Podpora přirozených sociálních vztahů uživatele s rodinou a kamarády.
 • Dodržování diskrétnosti a mlčenlivosti o citlivých a osobních informacích uživatelů.
 • Nabídka flexibilní služby s možností reagovat na každodenní individuální potřeby uživatelů.

Dokumenty

 

 


Naším zřizovatelem je

LK Logotype BLACK 

LK PO BLACK

 

Naše sociální služby jsou finančně podporovány z rozpočtu

Libereckého kraje 

Podpořeno z fondu solidarity EU - náprava povodňových škod,
srpen a září 2010 předmět:
Oprava elektroinstalace a čističky odpadních vod.

Transformace DOZP je podpořena z projektu
č. CZ.1.04/3.1.03/87.00022